תקנון "דשא סינטטי"
1.
המוצרים המוצעים במכירה
1.
דשא סינטטי אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים המוצעים באתר והיא מעמידה את "מטפים" כזירה לעריכת מכירות על-ידי החברות המציעות בלבד. המוצרים מוצגים ומוצעים למכירה על ידי החברות המציעות ועל אחריותן, לפי המפרט ובהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה של כל מוצר ומוצר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים לרבות מחיר המחירון של המוצרים נמסרים על-ידי החברות המציעות. דשא סינטטי אינה מפקחת על המידע ונכונותו. האחריות למידע, טיבו ואמינותו מוטלת, אפוא, כולה על החברות המציעות
2.
פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים, ניתן לקבל באתרי הבית של החברות המציעות, או על-ידי התקשרות טלפונית ישירות עם החברות המציעות
3.
המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים, נמסרים על-ידי החברות המציעות ובאחריותן בלבד. מחירים אלה אינם משקפים בהכרח את מחירי המכירה של המוצרים המוצעים, ואינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר עבור המוצרים המוצעים. אתה נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם אתה מעוניין קודם להגשת הצעתך. דשא סינטטי אינה אחראית ולא תהא מחויבת למחירי המוצרים המוצגים באתרי אינטרנט שונים שאינם מופעלים על ידי דשא סינטטי , לרבות אלו העוסקים בהשוואת מחירי אותו המוצר בין אתר "מטפים" לבין אתרי אינטרנט אחרים. למען הסר ספק המחיר הקובע של המכירה יהיה המחיר המוצג בדפי המכירה באתר
4.
ככל שיש ב"דשא סינטטי" קישוריות" (לינקים) לאתרים אחרים, לא תישא דשא סינטטי באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם - לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו - או לכל פרט אחר הקשור עמם. דשא סינטטי לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות "מטפים".
5 .
דשא סינטטי רשאית למכור סחורה באופן ישיר ללקוחות.
2.
אופן הגשת ההצעות
1.
בעת הגשת ההצעה תידרש למלא טופס, הכולל פרטים הדרושים לרישום ההצעה, לרבות שם, מספר תעודת זהות, כתובת וטלפון, כתובת דואר אלקטרוני, שנת לידה, פרטי כרטיס האשראי ופרטים בדבר ההצעה
2.
אינך חייב לפי החוק למסור פרטים אלה ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתתף במכירה. דשא סינטטי תפעל כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה
3.
הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברות המציעות/או לדשא סינטטי ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה הפומבית
4.
ל"מטפים" שמורה הזכות לבטל השתתפותך במכירה או לבטל את זכייתך בה, בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים
5.
על מנת שהצעה כלשהי או עדכון של הצעה יתקבלו למערכת, עליהם להיקלט במחשבי דשא סינטטי באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים. דשא סינטטי לא תתחשב בהצעות או עדכונים שלא נקלטו במחשביה, או שנקלטו באופן משובש, או אם לא מולאו כל הפרטים הדרושים או אם ההצעה או העדכון כוללים פרטים שאינם קריאים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי דשא סינטטי
6.
במידה שהצעתך תיקלט במערכת היא תקבל מספר סידורי - קליטת ההצעה במערכת אינה מעידה על קבלתה שכן אישור ההצעה כפוף לבדיקות שונות שעורכת מטפים.
7.
בחלק מהמכירות ב"דשא סינטטי " מוצעת כמות גמישה של פריטים. פירושו של דבר שבמכירות אלה ניתנת הכמות המוצעת לשינוי בהתאם לביקוש. החברה המציעה רשאית, אך אינה חייבת, להגדיל את הכמות המוצעת אף לאחר סיום המכירה - לפי שיקול דעתה - כך שייתכן וב-"מכירה פומבית" ובמכירה במסגרת "המכרז החדש" תוצע למציעים נוספים באותה מכירה האפשרות לרכוש פריט נוסף והזוכה מוותר על כלטענה בקשר לכך
ב"מכירה קבוצתית" - המכירה מסתיימת כאשר התקבלו הזמנות למלוא הכמות המוצעת או במועד סיום המכירה כפי שנקבעו, מעת לעת, בדף המכירה - לפי המוקדם.
3.
ביטול הצעה וביטול עסקה
1.
בכל המכירות ב"דשא סינטטי", הינך רשאי לבטל את קניית המוצרים בהתאם להוראות הדין, המפורטות להלן – וזאת באמצעות משלוח בקשה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני info@kibuy.co.il
בצרוף פרטים מלאים (שם המציע, מספר תעודת זהות, מספר המכירה וסיבת הביטול). דשא סינטטי לא תקבל בקשות לביטול הצעות שלא כמפורט לעיל ובניגוד לדין.בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב (גם בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני) עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל, ובמקרה של הזמנת שרותי הארחה, חופש או בילוי, עד שבעה ימי עבודה ממועד עשיית העסקה.
2.
זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:
א. לגבי "טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.
ב. לגבי שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה
ג. לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.
ד. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
ה. טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.
3.
במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה המציעה - תתבקש להחזיר את הנכס לחברה המציעה במקום שבו היא מנהלת את עסקיה. בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך.
4.
במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה המציעה לא תחויב בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר - תתבקש להעמיד את המוצר לרשות החברה המציעה במקום שבו נמסר לך המוצר ולהודיע לה על כך.
4.
פרסום
.1
תוצאות המכירה המתפרסמות באתר "דשא סינטטי" עם סיום המכירה אינן סופיות והן כפופות לבדיקה ואישור.
.2
אישור זכייה ישלח לזוכים באמצעות דואר אלקטרוני לאחר בדיקת תוצאות המכירה (בד"כ ביום העסקים שלאחר סיום המכירה). לתשומת לבך: הודעת הדואר האלקטרוני הנ"ל מהווה תנאי לזכייה במכירה, אולם מובהר כי דשא סינטטי שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא להכיר בתוצאות המכירה, גם לאחר משלוח אישור הזכייה ללקוח, לרבות בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים בסעיף 15 לתקנון זה להלן.
.3
שים לב - אי עדכון כתובת הדואר האלקטרוני שלך בעמוד האישי עלול למנוע את מסירת אישור הזכייה לידך
5.
תשלום ואספקה
1.
במועד הגשת הצעתך ב"מכירה קבוצתית" עליך לבחור בין אופציה של איסוף עצמי של המוצר לבין האופציה לקבלו באמצעות משלוח. לתשומת לבך: לאחר הגשת ההצעה לא תוכל עוד לשנות את בחירתך זו
2.
המחירים כוללים מע"מ על-פי הדין.
3.
בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל זכייתך, המוצר לא יסופק לך ותחויב בסך של 0 ש"ח כדמי ביטול
4.
אלא אם צוין אחרת במפורש, אספקת המוצרים, בין אם על ידי משלוח המוצר אליך ובין אם על ידי איסוף המוצר על ידך מנקודת האיסוף תבוצע על ידי החברות המציעות ובאחריותן הבלעדית, בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר
5.
משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך (דואר רגיל, דואר רשום שירות שליחים) לפי שיקול דעתה של החברה המציעה
6.
מדיניות ההובלה והאספקה נקבעת על ידי החברות המציעות ועל פי שיקול דעתן. לחברות המציעות שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותן להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה לא תחויב בדמי משלוח והמוצר יימסר לידיך בנקודת האיסוף אשר תקבע על ידי החברה המציעה
7.
דמי המשלוח המפורטים בהצעה אינם כוללים חיוב בגין הובלה חריגה כגון הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית או הובלה הדורשת כוח אדם מיוחד ו/או אמצעים מיוחדים
8.
בעת תיאום האספקה, רשאית החברה המציעה לבקש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירה
9.
במידה ובחרת באופציה של איסוף עצמי של המוצר שרכשת ב"מכירה קבוצתית", עליך לאסוף אותו ממקום האיסוף תוך 14 ימי עבודה ולא, תחויב בעמלת אחסון של 2 ₪ או בשיעור של 2% מגובה הרכישה, לכל יום אחסון נוסף, לפי הגבוה מביניהם
6.
סודיות פרטי המשתתף במכירה ופרטיות
1.
דשא סינטטי תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של דשא סינטטי להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת דשא סינטטי יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע ב"דשא סינטטי " - לרבות מידע שנאגר אודות מציעים - או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי דשא סינטטי
2.
הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת הגשת הצעה ישמרו במאגרי המידע של דשא סינטטי . דשא סינטטי שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש ב"דשא סינטטי " מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, מידע או שקראת ב"דשא סינטטי ", העמודים שצפית, ההצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר
3.
דשא סינטטי לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותך), אלא במקרים המפורטים להלן:
א. העברת פרטיך כזוכה במכירה לחברה המציעה לצורך אספקת המוצרים שנמכרו.
ב. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או והעלולים לפגוע בדשא סינטטי או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות דשא סינטטי והחברות המציעות.
ג. אם עשית שימוש בשירותי "דשא סינטטי " לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
ד. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם דשא סינטטי או מי מטעמה
ה. אם התקבל בידי דשא סינטטי צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי
ו. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין דשא סינטטי .
ז. דשא סינטטי תהיה רשאית להעביר את פרטיך ואת המידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית ב"דשא סינטטי " לחברות אחרות מקבוצת דשא סינטטי ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק לפי הוראות אלה;
ח. אם דשא סינטטי תתמזג או תארגן את פעילותה או את פעילות "מטפים" במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודותיך ב"דשא סינטטי ", ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיפי הפרטיות האלה;
ט. דשא סינטטי רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש ב"דשא סינטטי " לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. דשא סינטטי תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.
7.
אחריות
1.
הנך מצהיר ומאשר, כי ידוע לך שדשא סינטטי אינה מייבאת, מייצרת, משווקת, מוכרת או מספקת את המוצר ו/או השירות שיש בדעתך לרכוש ב"דשא סינטטי " ולפיכך
א. דשא סינטטי לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני
ב. דשא סינטטי לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים
ג. השירות באתר "דשא סינטטי " ניתן לשימוש כמות שהוא(AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי דשא סינטטי בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך
2.
דשא סינטטי עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של אתר המכירות. יחד עם זאת, דשא סינטטי אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת. דשא סינטטי לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה
3.
דשא סינטטי לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה
8.
ביטול מכירות
דשא סינטטי שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה) וכתוצאה מכך, גם במקרים בהם נשלחה הודעה הזכייה, שלא להכיר בתוצאות המכירה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
1.
אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית
2.
אם אירעה תקלה טכנית אשר על פי מיטב הבנתה של דשא סינטטי מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות על ידי כלל הגולשים באתר
3.
במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת דשא סינטטי את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה
4.
בכל מקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה
5.
בכל מקרה שלדעת דשא סינטטי נעשתה פעולה בניגוד להוראות הסכם זה
6.
אם לאחר זכייה במכירה של מוצר מתברר שהמוצר אזל, רשאית החברה המציעה לבטל את המכירה ולהשיב לך את כספך. לחילופין רשאית החברה המציעה להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחרת שלא לרכוש את המוצר החלופי - תבוטל המכירה ויושב לך כספך במלואו. מימשה דשא סינטטי את זכותה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.
9.
מכירות מיוחדות
דשא סינטטי שומרת לעצמה את הזכות לקיים מכירות מיוחדות עבור קבוצות צרכנים מוגדרות (לקוחות דשא סינטטי למשל) וזאת בהתאם לשיקול דעתה ובתנאים שייקבעו. לקוחות שאינם נמנים על הקבוצה לה מוצעת המכירה המיוחדת לא יוכלו להשתתף במכירה ולא תהיה להם בעניין זה כל טענה דרישה אותביעה כלפי דשא סינטטי או מי מטעמה
10.
קניין רוחני
1.
כל זכויות הקניין הרוחני ב"דשא סינטטי ", לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של דשא סינטטי בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר "דשא סינטטי ", בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו
2.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של דשא סינטטי מראש ובכתב
3.
אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ב"דשא סינטטי ", בבסיס הנתונים ב"דשא סינטטי ", ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים ב"דשא סינטטי " בלא קבלת הסכמתה של דשא סינטטי מראש ובכתב.
4.
אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים ב "מטפים" לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של דשא סינטטי מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית
5.
אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.
6.
אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו דשא סינטטי , אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב
7.
השם "דשא סינטטי " וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר ב"דשא סינטטי " (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמה של דשא סינטטי וסימני המסחר שלה - הם כולם רכושה של דשא סינטטי בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש
8.
ככל שיש ב"דשא סינטטי " סימני מסחר ומידע (לרבות תמונות, שרטוטים וכו') שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.
11.
בוררות וסמכות שיפוט
לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב תוקנה הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים, לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש ב"דשא סינטטי " ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה.